Mobil: +40.746.657.553  / +40.348.419.491  |  office@plusdent.ro  |  Luni-Vineri -12:00-20:00

Pacienții asigurați CAS vor avea acces la tratamente stomatologice decontate de CAS doar dovedind calitatea de asigurat prin prezentarea cumulativă a următoarelor documente: cardul de asigurat CAS, biletul de trimitere emis de catre medicul dentist, și cartea de identitate.

LISTA FURNIZORI MED.DENTARA IN CONTRACT CU CAS ARGES LA DATA DE 01.07.2023
ANEXA 14-valabila cu 01.07.2023

 

CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI MINIMAL ŞI PACHETULUI DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU MEDICINĂ DENTARĂ

 

  1. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU MEDICINA DENTARĂ.

Cod

Acte terapeutice

Tarif

- lei –

 

Suma decontată de CAS

Copii 0 – 18 ani

Peste 18 ani

Beneficiari ai legilor speciale

1.*)

Consultaţie - include controlul oncologic stomatologic, evidenţierea plăcii bacteriene prin colorare, după caz și planul de tratament

*) Se decontează o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru un asigurat peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copiii până la 18 ani.

149

100%

100%

100%

2.

Tratamentul cariei simple

157

100%

100%

100%

2.1.

Obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei

207

100%

60%

100%

2.2.

Tratamentul de urgenţă al traumatismelor dento-alveolare/ dinte

196

100%

100%

100%

3.

Tratamentul afecţiunilor pulpare cu anestezie

269

100%

60%

100%

4.

Pansament calmant/drenaj endodontic

78

100%

100%

100%

5.

Tratamentul gangrenei pulpare

314

100%

60%

100%

6.

Tratamentul paradontitelor apicale - prin incizie - cu anestezie

190

100%

100%

100%

7.

Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie

131

100%

100%

100%

7.1.

Tratamentul afecţiunilor mucoasei bucale

76

100%

60%

100%

8.

Extracţia dinţilor temporari cu anestezie

 

76

100%

60%

100%

9.

Extracţia dinţilor permanenţi cu anestezie

162

100%

60%

100%

10.**)

Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei

**) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de asigurări de sănătate

112

100%

100%

100%

11.

Decapuşonarea

87

100%

 

 

12.

Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare

86

100%

100%

100%

13.***)

Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă

***) Se decontează o dată la 4 ani.

1145

 

100%

100%

13.1. ****)

Reparaţie proteză

****) Se decontează de două ori pe an.

138

 

100%

100%

13.2. ****)

Rebazare proteză

****) Se decontează de două ori pe an

202

 

100%

100%

14.

Element protetic fizionomic

224

100%

60%

100%

15.

Element protetic semi-fizionomic

258

100%

60%

100%

16.

Reconstituire coroană radiculară

263

100%

60%

100%

17. *****)

Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin aparate ortodontice, inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiţă şi capelină

866

100%

 

 

18.

Reeducarea funcţională prin exerciţii, miogimnastică, etc./şedinţă

22

100%

 

 

19. *****)

Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformaţiilor congenitale

1.094

100%

 

 

20.

Şlefuirea în scop ortodontic/ dinte

28

100%

 

 

21. *****)

Reparaţie aparat ortodontic

*1) Se decontează pentru tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă

*****) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie şi ortopedie dento-facială.

583

100%

100%*1)

 

22.

Menţinătoare de spaţiu mobile

656

100%

 

 

23. ******)

Sigilare/dinte

******) O procedură decontată la 2 ani.

108

100%

 

 

24.

Fluorizare (pe o arcadă dentară)

*2) se decontează pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 14 ani

94

100%*2)

 

 

25.

Detartraj cu ultrasunete și periaj profesional /ambele arcade/un serviciu/an/CNP

150

100%

100%

100%

 

 

 

NOTĂ: În cadrul grupei de vârstă peste 18 ani - numai pentru tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi, studenţii-doctoranzi care desfăşoară activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 - 6 ore convenţionale didactice pe săptămână, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti şi dacă nu realizează venituri din muncă, casele de asigurări de sănătate decontează 100% tarifele aferente serviciilor de medicină dentară pentru care în tabelul de mai sus este prevăzut procentul de 60%.

1. Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii de bază pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentişti/medicii stomatologi, cu excepţia celor de la codurile 17, 19 şi 21 din tabel.

2. Serviciile de medicină dentară de urgenţă sunt prevăzute la codurile 2.2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13.1, 13.2 şi 21 din tabel.

3. Dentiştii acordă numai serviciile prevăzute la codurile 1, 2, 2.1, 4, 23 şi 25 din tabel.

4. Formula dentară:

Dinţi permanenţi:

11 - incisiv central dreapta sus

12 - incisiv lateral dreapta sus

13 - canin dreapta sus

14 - primul premolar dreapta sus

15 - al doilea premolar dreapta sus

16 - primul molar dreapta sus

17 - al doilea molar dreapta sus

18 - al treilea molar dreapta sus

21 - incisiv central stânga sus

22 - incisiv lateral stânga sus

23 - canin stânga sus

24 - primul premolar stânga sus

25 - al doilea premolar stânga sus

26 - primul molar stânga sus

27 - al doilea molar stânga sus

28 - al treilea molar stânga sus

31 - incisiv central stânga jos

32 - incisiv lateral stânga jos

33 - canin stânga jos

34 - primul premolar stânga jos

35 - al doilea premolar stânga jos

36 - primul molar stânga jos

37 - al doilea molar stânga jos

38 - al treilea molar stânga jos

41 - incisiv central dreapta jos

42 - incisiv lateral dreapta jos

43 - canin dreapta jos

44 - primul premolar dreapta jos

45 - al doilea premolar dreapta jos

46 - primul molar dreapta jos

47 - al doilea molar dreapta jos

48 - al treilea molar dreapta jos

Dinţi temporari

51 - incisiv central dreapta sus

52 - incisiv lateral dreapta sus

53 - canin dreapta sus

54 - molar dreapta sus

55 - molar dreapta sus

61 - incisiv central stânga sus

62 - incisiv lateral stânga sus

63 - canin stânga sus

64 - molar stânga sus

65 - molar stânga sus

71 - incisiv central stânga jos

72 - incisiv lateral stânga jos

73 - canin stânga jos

74 - molar stânga jos

75 - molar stânga jos

81 - incisiv central dreapta jos

82 - incisiv lateral dreapta jos

83 - canin dreapta jos

84 - molar dreapta jos

85 - molar dreapta jos

5. În cazul dinţilor supranumerari se indică codul dintelui cu specificaţia "supranumerar".

Dată fiind incidenţa dinţilor supranumerari se admit la raportare maximum doi dinţi supranumerari/CNP/cod unic de asigurare.

6. Medicii de medicină dentară pot efectua radiografii dentare (retroalveolară şi panoramică) și tomografii dentare CBCT (mandibulară, maxilară și bimaxilară) cuprinse în anexa nr. 17 la ordin ca o consecinţă a actului medical propriu, pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului, sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de medicină dentară, dacă au autorizaţiile necesare efectuării acestor servicii şi dotările necesare; decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice în limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa nr. 20 la ordin.

Pentru aceste servicii, furnizorii de servicii medicale de medicină dentară încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale de medicină dentară.

7. Pentru beneficiarii legilor speciale tarifele aferente serviciilor prevăzute la codurile 1, 2, 2.1., 3, 5, 9 şi 13 se suportă din fond în mod diferenţiat, după cum urmează:

- pentru beneficiarii Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 - 1989, cu modificările ulterioare, procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi sanitare de stat, în caz contrar procentul decontat de casele de asigurări de sănătate este de 60%;

- pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare, în caz contrar procentul decontat de casele de asigurări de sănătate este de 60%;

- pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, cu modificările şi completările ulterioare, procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare, din subordinea Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne, în caz contrar procentul decontat de casele de asigurări de sănătate este de 60%;

- pentru celelalte categorii de asiguraţi beneficiari ai legilor speciale, procentul decontat de casele de asigurări de sănătate este de 100%;

8. Tarifele pentru actele terapeutice prevăzute la codurile 2, 2.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 20 şi 23 sunt corespunzătoare pentru o unitate dentară - pentru un dinte.

9. Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă organizată conform legii.

 

 

B. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU MEDICINA DENTARĂ

 

Cod

Acte terapeutice

Tarif

lei –

 

Suma decontată de CAS

1.*)

 

Consultaţie - include controlul oncologic stomatologic, evidenţierea plăcii dentare prin colorare, după caz și planul de tratament

*) Se decontează o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru persoanele peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copiii până la 18 ani.

149

100%

2.2.

Tratamentul de urgenţă al traumatismelor dento-alveolare/dinte

196

100%

4.

Pansament calmant/drenaj endodontic

78

100%

6.

Tratamentul paradontitelor apicale - prin incizie - cu anestezie

190

100%

7.

Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie

131

100%

10. *)

Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei

*) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv nu este decontat de casa de asigurări de sănătate.

112

100%

12.

Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo- mandibulare

86

100%

13.1**)

Reparaţie proteză

**) Se decontează o dată pe an.

138

100%

13.2**)

Rebazare proteză

**) Se decontează o dată pe an.

202

100%

 

NOTĂ:

1. Dentiştii acordă numai serviciile prevăzute la codurile 1 și 4 din tabelul de la litera B.
2. Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă organizată conform legii.
3. Persoanele beneficiare ale pachetului minimal suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate - radiografii dentare, tomografii dentare CBCT şi tratamentul prescris.

C. PACHETUL DE SERVICII PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ/REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD, TITULARI AI CARDULUI EUROPEAN DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE, ÎN PERIOADA DE VALABILITATE A CARDULUI, PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ/ REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD, BENEFICIARI AI FORMULARELOR/DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE ÎN BAZA REGULAMENTULUI (CE) NR. 883/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE ŞI PENTRU PACIENŢII DIN STATELE CU CARE ROMÂNIA A ÎNCHEIAT ACORDURI, ÎNŢELEGERI, CONVENŢII SAU PROTOCOALE INTERNAŢIONALE CU PREVEDERI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară, de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute în tabelul de la lit. B din prezenta anexă, devenite necesare pe timpul şederii temporare în România.

2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, cu modificările şi completările ulterioare beneficiază în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară, de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute în tabelul de la lit. A din prezenta anexă, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.

3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, pot beneficia după caz, de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute în tabelul de la lit. A din prezenta anexă, sau de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute în tabelul de la lit. B din prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.